Gebruikersvoorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot online communicatie van Start&GO

De eigenaar van deze website is:

POM West-Vlaanderen,
Koning Leopold III-laan 66,
8200 Sint-Andries,
België

Gebruik van de website

POM WEST-VLAANDEREN besteedt veel aandacht en zorg aan de website. De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, maar gebruik ervan houdt de aanvaarding in van de hiernavolgende voorwaarden.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. U heeft er kennis van dat door het gebruik van onze website we persoonlijke informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met onze privacy policy en cookie policy. Door gebruik te maken van deze website gaat u tevens akkoord met onze privacy policy en cookie policy.

U mag de informatie op deze website kosteloos consulteren of voor persoonlijk gebruik downloaden en/of reproduceren. Andere aanwendingen van de informatie die we ter beschikking stellen (zoals druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, cd-rom, …) zijn alleen mogelijk met bronvermelding én na voorafgaande schriftelijke toestemming van POM West-Vlaanderen.

Als gebruiker van deze site bent u dus niet gemachtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van POM West-Vlaanderen.

Het is ons streven dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Alle informatie op deze website of op de websites van overheidsdiensten of -instellingen waarnaar we verwijzen, is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten raadplegen.

De informatie en de documenten die via de website ter beschikking worden gesteld, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd, gelden als authentieke tekst.

Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, werken we die zo snel mogelijk weg. Stelt u onjuistheden vast, dan kan u de beheerder van onze website contacteren (info@pomwvl.be) of kan u terecht bij het contactadres dat op de bewuste webpagina vermeld staat.

Onderbrekingen van technische aard proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen jammer genoeg niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen of andere technische problemen.

POM West-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of voortvloeit uit de op de website ter beschikking gestelde informatie, dit met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van apparatuur of programma's.

De website van POM West-Vlaanderen kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarvoor POM evenwel geen rechtstreekse noch onrechtstreekse aansprakelijkheid draagt zowel wat de juistheid en volledigheid van de inhoud betreft als wat de beschikbaarheid van de website betreft.

POM West-Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan haar personeelsleden in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke.

E-mail

De inhoud van e-mails en hun bijlage(n) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). E-mails kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van POM West-Vlaanderen stroken.

Indien u niet de geadresseerde bent en u een e-mail per vergissing ontvangen hebt, gelieve dan de afzender onmiddellijk te verwittigen en het bericht vervolgens te verwijderen.

De auteur van deze e-mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie.

Elke e-mail uitgaande van POM West-Vlaanderen of van één van haar medewerkers heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan POM West-Vlaanderen bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. POM West-Vlaanderen wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. POM West-Vlaanderen mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de algemene verordening gegevensbescherming ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat POM West-Vlaanderen de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brugge, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Privacy

Lees onze privacypolicy.

Cookies

Lees onze cookiepolicy

Cookie-instellingen